Reklamační řád

1. Záruční doba pro soukromé subjekty činí u nového zboží 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, u baterií 6měsíců od data převzetí zboží.

1.1 Záruční doba pro podnikatele-tj.IČO/DIČ činí 12 měsíců, u baterií 6 měsíců od data převzetí zboží.

 

2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady.

2.1 Zejména odpovídá za to, že zboží má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat.

2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

2.4. je v odpovídajícím množství.

2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Prodávající nenese odpovědnost

3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

3.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

3.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí.

3.4. za vady zboží způsobené dopravcem-škrábance, ulomené části či povolené části, vytažené drátky, spoje, konektory či posunutá řídítka. Tyto skutečnosti nutno hlásit neprodleně po převzetí dopravci a zaznamenat do předávacího listu.Poté již toto není možné, proto tedy přebírání zboží věnujte pozornost.Kupující je si vědom, že při přepravě může tato situace nastat a koupí zboží s tímto souhlasí.

3.5. pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu.

3.6. pokud kupující vadu sám způsobil.

3.7  pokud se kupující nebude vzorně starat o baterie, zejména v zimním období-baterie nesmí zůstat déle než 2 týdny bez nabití.

3.8 pokud kupující bude baterie přebíjet-tj. bude je nechávat na nabíječce neustále nabíjet(nabíječka i přestože nabíjení ukončí, tak během nějaké doby napětí klesne a zase začne dobíjet a tím dochází k přebíjení, pokud se toto děje nějakou dobu může dojít k nafouknutí či vytečení baterií, které ztratí výkon).

3.9. za vady, které kupující, který si byl tříkolku osobně vyzvednout, které chce kupující reklamovat po příjezdu domů.Při převzetí stroje si stroj zkontrolujte, poté na ně nebude brán zřetel.

 

4. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení v záruční době a bez zbytečného odkladu po zjištění závady. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno. Zboží musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

 

5. V případě reklamace můžete zvolit následující možnost.  Dopravte výrobek na adresu: Benycargo, Znojemská 80 , 586 01  Jihlava. Jiný způsob reklamace není možný, než-li v místě výše zmiňovaném. Nemáme techniky, kteří jezdí po republice, tak o tom prosím nežádajte . Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi(kopii). Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. 

 

Pokud posíláte pouze součástku(ne celou tříkolku):používejte vždy tuto adresu a kurýra, ne Českou Poštu: Benycargo , Znojemská 80b, Jihlava 58601 

 

6. Při reklamaci je nutné vyplnit reklamační protokol (viz. níže) a s ním zboží reklamovat. Bohužel u nás nefunguje systém známý z orientálních trhů, kde se výmeny vadného zboží dožadujete ihned za nový kus. Na posouzení reklamace máme ze zákona 30 dní.

 

7. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

 

8. Bude-li reklamace uznána, máte právo u nového zboží:

8.1. na bezplatné odstranění vady při přistavení stroje či součástky  do výdejny v Jihlavě.

8.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti.

8.3. není-li možné odstranění vady ze strany prodávajícího(nepočítá se to, že nemáte jak stroj, jak dopravit na bezplatnou opravu-tím vzniká překážka na vaší straně) ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy.

8.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

9. Bude-li reklamace uznána, máte právo u použitého zboží:

9.1. na bezplatné odstranění vady,

9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

9.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy

 

10. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

10.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého.

10.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.3. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží

 

11. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. Tzv.po zásahu do stroje není možno uplatnit reklamaci.Ale pouze zažádat o pozáruční servis, který je hrazen spotřebitelem(kupujícím). 

 

 

12. V případě, že se prokáže, že výše zmíněná vada zboží je podstatným porušením smlouvy, máte možnost i odstoupit od smlouvy pokud nejde daná vada nahradit.

 

13.  Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

 

14.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3. , 9.3. , 10.3. , 12. a 13. reklamačního řádu vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

15. O vyřízení reklamace budete informováni buď e-mailem, telefonem či případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. Po tomto oznámení musí být zboží neprodleně vyzvednuto-max do 3 dnů-v případě, že tak neučiníte může vám být účtováno skladné 100,-Kč bez DPH/den. Skladné budo účtováno i v případě, že nebude možno započít s opravou vinou kupujícího-chybějící reklamční protokol,klíčky...do té doby bež bude tato situace narovnána.

 

16. Doprava do servisu musí být v naši otevírací dobu.

 

17. Tříkolky jsou z hygienických důvodů k reklamaci přijaty pouze řádně vyčištěné, tedy nezablácené či jinak ušpiněné. Pokud bude stroj takto přivezen, bude automaticky účtován jednorázový poplatek 2000,-Kč bez DPH.

 

18. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 

 

Příloha

 

Adresát:

Benycargo s.r.o. (www.benycargo.cz)

Znojemská 4947/80b

586 01  Jihlava

 

Spotřebitel (jméno+příjmení):

Moje adresa:

Můj telefon:

Můj e-mail:

Datum koupě:

VIN kód nebo číslo faktury:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení, dne ______  jsem ve Vašem obchodě www.benycargo.cz vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Zboží však vykazuje tyto vady (podrobný popis vad):

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat (viz reklamační řád prodávajícího)

Požaduji zprovoznění stroje-ANO/NE

Pokud se bude jednat o nezáruční opravu a stroj budu chtít opravit, tak maximální cena opravy bude:(doplní příjemce při předání a při strohém odhadu závady)

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

Datum objednání zboží:

Datum převzetí zboží:

Číslo objednávky:

Až bude vaše reklamace vyřízena, což je do 30-ti dnů, tak budete informováni.Nevolejte a nepište prosím dříve nebo proč to ještě nemáme-děláme, tak abyste měli svůj stroj co nejdříve, ale ne vždy je to možné.

 

 

Datum, místo a podpis spotřebitele:

 

 

 

Reklamační řád vydán v Jihlavě 9.1.2018